Plemenite kovine dodane v Slovenske računovodske standarde 2024

23.1.2024

Slovenski računovodski standardi so osnova za pripoznanje poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah. Opisujejo in opredeljujejo uporabo določenega računovodskega standarda, razvrščanje in pripoznavanje, merjenje in prevrednotenje (kot spremembo vrednosti) postavk. Določajo tudi razkritja informacij in podatkov.

V decembru 2023 so bili v Uradnem listu RS objavljeni novi, prenovljeni Slovenski računovodski standardi – SRS 2024, ki jih bodo podjetja uporabljala od 1. januarja 2024 dalje, če imajo poslovno leto enako koledarskemu letu.

Novost, ki jo prinašajo SRS 2024, se nanaša med drugim tudi na plemenite kovine. V SRS 3 (2024), ki je namenjen računovodenju finančnih naložb, so prvič v Slovenskih računovodskih standardih omenjene plemenite kovine.

Med pojasnili SRS 3 (2024) je določeno, da organizacija z namenom ohranjanja vrednosti uvršča plemenite kovine med finančne naložbe kot posebno vrsto (SRS 2024, 3.40). Standard določa, da se oplemenite kovine lahko merijo po pošteni vrednosti preko poslovnega izida ali po nabavni vrednosti.

Dodano standard določa, da izbrane računovodske usmeritve organizacija ne sme spremeniti dokler ima določeno vrsto plemenite kovine izkazano kot finančno naložbo. Sprememba računovodske usmeritve se lahko izvede šele, ko organizacija izvede prodajo.

Več podrobnosti na Andersen@si.Andersen.com ali Mojca.Gornjak@si.Andersen.com.