Družbeno odgovoren delodajalec

Elementum je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Namen in cilj certifikat je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. Govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja. 

Certifikat ponuja nabor ukrepov, katerih namen je ponuditi priložnost za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. S tem želimo izboljšati delovne pogoje, vzpostavljamo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvigujemo nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture. S tem želimo vzpostaviti privlačno okolje za delo naših zaposlenih.

Elementum je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Etični kodeks Elementum - Ag d.o.o.

Elementum – Ag d.o.o. je dne 31. 8. 2023 sprejel sklep za Etični kodeks podjetja, ki podpira naše delovanje na področju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Za naše delovanje je sprejeti etični kodeks ključen, saj nam pomaga vzpostaviti zaupanje med zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji in širšo skupnostjo ter prispeva k dolgoročnemu uspehu podjetja.

Naša načela etičnega kodeksa so:

Poštenost in integriteta:

Vodstvo in zaposleni morajo vedno delovati s poštenostjo in integriteto. Ne toleriramo nepoštenih praks, kot so goljufije, kraja intelektualne lastnine ali lažno predstavljanje izdelkov ali storitev.

Spoštovanje zaposlenih in poslovnih partnerjev:

V podjetju dosledno spoštujemo pravice in dostojanstvo vseh zaposlenih. Vseskozi si prizadevamo za varno in vključujoče delovno okolje, ki spoštuje raznolikost in enakost ljudi.

Podjetje ne dopušča nobene vrste diskriminacije, predsodkov, rasizma ali nadlegovanja (čustvenega, psihičnega, verbalnega, spolnega).

Zaposleni svoje delo opravljamo vestno in odgovorno:

Zaposleni moramo ravnati v interesu podjetja, svoje delo opravljamo učinkovito in strokovno in pri tem spoštujemo veljavno zakonodajo ter interne akte podjetja.

Kadar je potrebno sprejemamo, dodatno delo in naloge, ter s tem izkažemo pripadnost podjetju.

Udeležujemo se izobraževanj in usposabljanj, ki pripomorejo k večji učinkovitosti podjetja, kar smatramo kot našo dolžnost in delovno obveznost.

Spoštovanje strank:

Zavezani smo, da zagotavljamo kakovostne izdelke ali storitve. Pri našem delu se zavzemamo za izpolnjevanje pričakovanj strank. Pravilno oz. dosledno obravnavamo pritožbe strank in se trudimo za razrešitev izzivov.

Skrb za okolje:

Upoštevamo okoljsko zakonodajo in se trudimo za zmanjšanje negativnega vpliva našega podjetja na okolje. Spodbujamo trajnostno poslovanje in uporabo obnovljivih virov energije, kolikor je to mogoče.

Spoštovanje konkurence:

Spoštujemo pravila konkurence in se izogibamo nepoštenim praksam, kot so karteli, zavajajoče oglaševanje ali kršenje patentnih pravic.

Transparentnost:

Zagotavljamo transparentnost poslovanja in komuniciranja s strankami, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Vodstvo se zaveda odgovornosti poročanja o poslovnem in finančnem stanju podjetja.

Družbena odgovornost:

Sodelujmo v lokalnih skupnostih in prispevamo k njihovemu razvoju, prav tako spodbujajmo zaposlene, da se vključujejo v prostovoljno delo in druge dobrodelne dejavnosti, ker na ta način skrbimo za vzor in ugled podjetja v družbenem okolju.

Varovanje osebnih podatkov:

Spoštujemo zasebnost strank in zaposlenih ter skrbimo za varnost osebnih podatkov.

Izogibanje konfliktom interesov:

Vodstvo in zaposleni se moramo izogibati situacijam, ki bi lahko ustvarile konflikt interesov med osebnimi interesi in interesi podjetja.

Izobraževanje in usposabljanje:

Zaposlene spodbujamo k nenehnemu izobraževanju in usposabljanju, da ohranjajo visoke etične standarde in strokovno znanje.

Motivacija za uporabo Etičnega kodeksa:

Podjetje Elementum - Ag d.o.o. družbeno odgovorni delodajalec poziva vse zaposlene, poslovne partnerje k uporabi Etičnega kodeksa pri svojem delovanju v notranjem in zunanjem poslovnem okolju.

Etični kodeks je sestavni del našega načina razmišljanja in delovanja pri delu in je tesno povezan z
vrednotami podjetja:

  • Zdravi in etični odnosi
  • Odgovornost do zaposlenih, strank in drugih deležnikov
  • Vzgoja in izobraževanje strank
  • Kreativnost pri iskanju rešitev
  • Odgovornost do družbe in okolja

Elementum – Ag d.o.o.

Peter Slapšak
Direktor

Bogdan Kukovec
Poslovni manager/pooblaščenec za DOD

Priponke

Certifikat

Izjava lastnika

Etični kodeks

Shema komuniciranja z deležniki

Trajnostno poročilo