V Republiki Sloveniji ureja preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. List RS št. 4/06). Nadzor nad pravilnim izvajanjem zakona o izdelkih iz plemenitih kovin pa ureja v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (MIRS), sektor za plemenite kovine.

Vir: Državni zbor Republike Slovenije
www.dz-rs.si

Urad za meroslovje odgovarja na vprašanja podjetja Elementum

Zaradi različnih interpretacij glede investicijskega zlata in srebra je podjetje Elementum že v letu 2007 zaprosilo Urad RS za meroslovje, institucijo, ki skrbi za pravilno izvajanje zakona o izdelkih iz plemenitih kovin, za dodatna pojasnila.

Odgovor Urada RS za meroslovje na vprašanja glede preizkušanja izdelkov iz plemenitih kovin (št. dokumenta 643-5/2007-2):

1.) Zlatniki

Odgovor Urada RS za meroslovje:

‘V 168. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. List RS, št. 141/06) je določeno, da Evropska komisija vsako leto v uradnem listu Evropskih skupnosti objavi listo zlatih kovancev, ki se v vseh državah članicah štejejo za investicijsko zlato. Glede na Direktivo Sveta 98/80/ES vsaka država članica od leta 1999 dalje vsako leto do 1. julija obvesti Komisijo o kovancih, s katerimi se trguje v tej državi članici in ki izpolnjujejo predhodno navedene kriterije. Komisija objavi celoten seznam pred 1. decembrom vsaki leto. Šteje se, da kovanci, uvrščeni na objavljeni seznam izpolnjujejo ta merila v celotnem letu, za katerega se seznam objavi.
Glede na opisano torej izhaja, da posamezna država članica predlaga uvrstitev kovancev na seznam, če ugotovi, da so poleg ostalih izpolnjeni tudi kriteriji glede ustreznosti čistine kovancev. To pomeni, da so kovanci ki so uvrščeni na seznam, že ustrezno preizkušeni oz. obravnavani glede čistine v eni od držav članic, zato ponoven preskus teh zlatih kovancev na Uradu RS za meroslovje ni potreben.’

2. ) Srebrniki

Odgovor Urada RS za meroslovje:

Glede preizkušanja teh izdelkov je potrebno omeniti, da v skladu z 30. členom zakona v Republiki Sloveniji priznavamo znake dobaviteljev in oznake skladnosti, če so bili le ti izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami. To pomeni, da izdelkov, ki so bili že preskušeni in označeni z oznako skladnosti v kateri od držav Evropske Unije (EU), ni potrebno ponovno preskušati in označevati. Ker s Kanado, Avstralijo, Združenimi državami Amerike in Kitajsko, ki jih posebej omenjate v svojem dopisu, žal nimamo sklenjene odgovarjajoče mednarodne pogodbe, je preskušanje in izdaja potrdila o skladnosti za naložbene srebrnike po zakonu obvezno.

3.) Zlate in srebrne palice visoke čistine

Odgovor Urada RS za meroslovje:

Po pregledu predložene dokumentacije, ki podrobneje opisuje postopek, ki ga izvede London Buillion Market Association pred uvrstitvijo talilnice na t.i. Good Delivery List je bilo ugotovljeno, da zlate in srebrne palice visoke čistine podjetja Umicore – plemenite kovine z oznako Umicore – FEINGOLD in FEINSILBER izpolnjujejo zahteve zakona glede ustreznosti opravljenega preskusa in označitve. Zato ponovno preskušanje zlatih in srebrnih palic visoke čistine omenjenega dobavitelja ni potreben. V primeru, da talilnica Umicore – omenjeni dobavitelj ne bi bil več uvrščen na t.i. Good Delivery List, pa postane preskus njihovih izdelkov obvezen.

4.) Področje preizkušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin v Evropi

Odgovor Urada RS za meroslovje:

V zvezi z obravnavano tematiko bi vas želeli opozoriti še na dejstvo, da področje preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin v Evropi ni harmonizirano, kar pomeni, da za posamezno državo na tem področju velja njena lastna zakonodaja. Nekatere evropske države imajo bolj, druge manj strogo zakonodaj, ki ureja področje plemenitih kovin, zato posploševanje dejstev vezanih na preskušanje in označevanje plemenitih kovin ni mogoče. Edino področje, kjer je dosežena harmonizacija je t.i. ‘investicijsko’ zlato, ki je zajeto v odgovoru na 1. točko vašega dopisa.
Odgovor Urada RS za meroslovje lahko v celoti kadarkoli in brezplačno pridobite na sedežu podjetja Elementum (št. dokumenta 643-5/2007-2).

Podjetje Elementum ima s strani Urada za Meroslovje izdano pridobljeno odločbo o znaku dobavitelja – uvoznika ali izdelovalčevega zastopnika (št. odločbe: 6433-17/2007/3).

Odločbo se lahko brezplačno pridobi na sedežu podjetja Elementum.

Podjetje Elementum in vsi izdelki, ki jih podjetje Elementum ima v svoje prodajnem programu so skrbno nadzorovani s strani Urada RS za meroslovje in imajo vsa potrebna potrdila o skladnosti.

* Potrdilo o skladnosti se za vse izdelke v prodajnem programu podjetja Elementum lahko brezplačno pridobi na sedežu podjetja.

* Ker so vsi izdelki označeni v skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin, so odkupni pogoji enaki, ne glede na maso naložbene palice.

Zlato in srebro namenjeno industrijski rabi:

Za namene predelave in uporabe zlata in srebra v industrijske namene, ter za potrebe zlatarske industrije ima podjetje Umicore v svojem prodajnem programu zlate in srebrne granule.